المقتنيات

الجولات ومجموعة المقتنيات

متحف “مارتا” كنز فريد يحوي مقتنيات ثمينة من الماضي تسرد تاريخ المدينة والمنطقة المحيطة بها، وأصبحت بعض التحف ذات المغزى محطة تستوقف الزوار للتأمل

Questo sito web utilizza i cookie

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web. Cookie policy